TheGrue.org

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020.

 Nabór w formie elektronicznej do ZSP nr 2: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html .

  • Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

  • Uczniowie, którzy nie dostaną się do danej klasy mają prawo ubiegać się o przyjęcie do innej klasy w ramach danej szkoły bez ponownego przeliczania punktów, o ile będą jeszcze wolne miejsca.

  • W przypadku nieuzyskania przez kandydata wymaganej liczby punktów może on zostać przyjęty do danej klasy lub innej decyzją komisji rekrutacyjnej

  

II Liceum Ogólnokształcące

Technikum nr 2

klasa

przedmioty

punktowane

zawód

przedmioty

punktowane

Policyjno-prawna

język polski

matematyka

historia, WOS

Technik logistyk

język polski

język obcy

matematyka

geografia

Pożarnicza

język polski,

matematyka,

WOS, chemia

 

Technik mechatronik

Technik teleinformatyk

Technik automatyk

język polski

język obcy

matematyka

informatyka

     

Kandydat może otrzymać następującą liczbę punktów za oceny z punktowanych przedmiotów:

  • Stopień celujący – 18 punktów

  • Stopień bardzo dobry – 17 punktów

  • Stopień dobry – 14 punktów

  • Stopień dostateczny – 8 punktów

  • Stopień dopuszczający – 2 punkty

Dodatkowo punktowane będą świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, udział w olimpiadach, konkursach, zawodach oraz wolontariacie.

Wymagane dokumenty: podanie, zaświadczenie o wynikach egzaminu, świadectwo ukończenia gimnazjum, dwa zdjęcia, wyniki badań lekarskich (technikum).

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

    1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych

(w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

     - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00

     - w postępowaniu uzupełniającym od dnia 26 lipca 2019 godz. 12:00 do dnia 30 lipca 2019 r. godz. 12:00.  

2.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

(w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

    – od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00  oraz

     - w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.

  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16 lipca 2019 r. godz. 12:00 do dnia 24 lipca 2019 r. godz. 12:00

    - w postępowaniu uzupełniającym od dnia 21 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 29 sierpnia 2019r. godz. 15:00.

  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00

    - w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00.

 

Dokładna informacja na temat rekrutacji: http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/