TheGrue.org

 

Regulamin rekrutacji w ZS nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021.

 

Nabór w formie elektronicznej do ZS nr 2 rozpocznie się od 15 czerwca : https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html   

 • Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

 • Uczniowie, którzy nie dostaną się do danej klasy mają prawo ubiegać się o przyjęcie do innej klasy w ramach danej szkoły bez ponownego przeliczania punktów, o ile będą jeszcze wolne miejsca.

 • W przypadku nieuzyskania przez kandydata wymaganej liczby punktów może on zostać przyjęty do danej klasy lub innej decyzją komisji rekrutacyjnej

  

II Liceum Ogólnokształcące

Technikum nr 2

 

przedmioty

punktowane

zawód

przedmioty

punktowane

grupa policyjno-prawna

język polski

matematyka

historia, geografia

Technik logistyk

język polski

język obcy

matematyka

geografia

grupa pożarnicza

 

język polski,

matematyka,

geografia, chemia

 

 

Technik teleinformatyk

 

język polski

język obcy

matematyka

informatyka

Technik mechatronik

Technik automatyk

 

język polski

język obcy

matematyka

informatyka

 

     

Kandydat może otrzymać następującą liczbę punktów za oceny z punktowanych przedmiotów:

 • Stopień celujący – 18 punktów

 • Stopień bardzo dobry – 17 punktów

 • Stopień dobry – 14 punktów

 • Stopień dostateczny – 8 punktów

 • Stopień dopuszczający – 2 punkty

Dodatkowo punktowane będą świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, udział w olimpiadach, konkursach, zawodach oraz wolontariacie.

Wymagane dokumenty: podanie, zaświadczenie o wynikach egzaminu, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, dwa zdjęcia, wyniki badań lekarskich (technikum).

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

  

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.