Koncepcja Pracy Szkoły

Kategoria: Opublikowano: sobota, 11, luty 2012 Administrator

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach


1. Poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki zawodowe i nowe specjalizacje.
2. Podnoszenie atrakcyjności już istniejących profili i zawodów.
3. Wzbogacanie bazy dydaktycznej, pełna informatyzacja placówki.
4. Przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.
5. Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.
6. Poprawa wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
7. Działania profilaktyczne i prozdrowotne na rzecz szkoły i środowisko lokalnego.PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010-2015

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

Plan rozwoju szkoły opracowano na podstawie:

  1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943)
  2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.( Dz.U.06.97.674 z późn.zm)
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
  4. Wnioski z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego- opracowana analiza SWOT

Misja szkoły: rozwijanie talentów, możliwości i zainteresowań uczniów

Wizja szkoły:

Wszystkie działania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach zmierzają do tego, aby w poszczególnych obszarach spełniać następujące wymagania:

Obszar kształcenia

· być placówką o wysokim poziomie nauczania,

· stwarzać środowisko sprzyjające uczeniu się,

· stosować aktywizujące metody nauczania,

· uczyć wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną,

· pogłębiać umiejętności posługiwania się językami obcymi,

· indywidualnie podchodzić do ucznia, dobierać metody, formy i zadania stosownie do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka,

· stosować motywacyjny system oceniania uczniów,

· otaczać opieką uczniów zdolnych oraz mających kłopoty w  nauce, poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,

· organizować konkursy, zawody wyzwalające w uczniach chęć współzawodnictwa, inicjatywę i przedsiębiorczość,

· inspirować uczniów i nauczycieli do działań twórczych i samorozwoju,

· dawać szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i robi najlepiej,

· rozwijać zainteresowania i uzdolnienia naukowo – techniczne uczniów poprzez organizowanie zróżnicowanych zajęć pozalekcyjnych,

· rozbudzać ciekawość poznawczą z zakresu geografii, historii i kultury Polski poprzez organizowanie wycieczek, wyjść do teatrów, muzeów, itp.

· poszerzać kompetencje społeczne i wiedzę o regionie, gminie, samorządach,

· systematycznie badać jakość pracy szkoły,

· ustawicznie doskonalić umiejętności kadry pedagogicznej.

Obszar wychowania i opieki

· dbać o postawy patriotyczne i obywatelskie, dbać o czystość języka ojczystego,

· wdrażać program wychowawczy w codziennym życiu szkoły,

· stwarzać atmosferę przyjazną wszystkim uczniom,

· traktować uczniów jako osoby o określonym imieniu i nazwisku, o niepowtarzalnej historii i drodze życiowej,

· zapewnić szkołę bezpieczną i przyjazną, wolną od przemocy, narkotyków i alkoholu,

· otoczyć indywidualną opieką każdego ucznia, pomagać w kształtowaniu jego osobowości,

· przygotować do życia w społeczeństwie i w rodzinie,

· integrować społeczność szkolną poprzez organizowanie ciekawych spotkań, wycieczek, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świąt,

· współpracować z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,

· wdrażać programy profilaktyczne,

· rozpoznawać i i ustalać potrzeby opiekuńczo-wychowawcze,

· w miarę potrzeby i możliwości wspomagać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

· respektować zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej,

· sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów,

· oceniać uczniów rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie,

· organizować pomoc materialną dla uczniów, którzy tego potrzebują,

Obszar zarządzania i organizacji

· współpracować z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalać kierunki rozwoju,

· dbać o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,

· zapewniać kadrze możliwość rozwoju przez formy doskonalenia zawodowego,

· tworzyć inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego,

· nawiązywać kontakty z różnymi szkołami i innymi placówkami w celu wzajemnej wymiany doświadczeń,

· umiejętnie rozpoznawać mocne i słabe strony szkoły oraz stosownie do nich planować dalszy rozwój szkoły,

· systematycznie wzbogacać wyposażenie szkoły, rozwijać pracownię komputerową,

· promować szkołę w środowisku

DIAGNOZA

1. Diagnoza w obszarze kształcenia

2. Diagnoza w obszarze wychowania, opieki i profilaktyki

3. Diagnoza w obszarze zarządzania

Rozpoznanie sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej- analiza mocnych i słabych stron placówki (analiza SWOT)

Diagnoza w obszarze kształcenia

Mocne strony

Słabe strony

1. odpowiednio wykształcona kadra

2. nauczyciele wymieniają się doświadczeniami

3. większość nauczycieli uzyskała awans na nauczyciela dyplomowanego

4. szkoła posiada pracownie komputerowe, czytelnię, salę gimnastyczną

5. nauczyciele wspierają uczniów słabych i zdolnych

6. w szkole funkcjonuje WSO, każdy nauczyciel ma opracowany PSO

7. spora grupa uczniów uczęszcza na zajęcia dodatkowe-wyrównawcze, koła zainteresowań, itp.,

8. w szkole prowadzi się analizę wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a wnioski są wdrażane w życie

1. część pomocy dydaktycznych jest przestarzała

2. księgozbiór biblioteczny ubogi w nowe pozycje związane ze zmianami programowymi

3. mała liczba komputerów w przeliczeniu na jednego ucznia

4. niska motywacja uczniów do nauki

5. niskie zainteresowanie rodziców osiągnięciami uczniów.

Szanse

Zagrożenia

1. mało liczne klasy

2. pozytywne zainteresowanie szkołą i jej problemami ze strony organu prowadzącego

3. dobre warunki lokalowe

1. zmniejszająca się liczba dzieci

2. zagrożenie powstaniem klas łączonych

3. małe zainteresowanie wynikami edukacyjnymi ze strony rodziców

4. zwiększająca się liczba uczniów z deficytami

Diagnoza w obszarze wychowania, opieki i profilaktyki

Mocne strony

Słabe strony

1. w szkole działa Rada rodziców.

2. rodzice wykonują prace na rzecz szkoły

3. nauczyciele systematycznie organizują spotkania z rodzicami

4. nad bezpieczeństwem uczniów szkoła czuwa we współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia

5. w szkole są opracowywane i wdrażane programy wychowawcze, profilaktyczne

6. W szkole działa SU

7. Dobra współpraca z lokalnymi instytucjami

8. rozwijane są zainteresowania uczniów na zajęciach dodatkowych

9. większość uczniów właściwie się zachowuje

1. niektórzy rodzice nie uczestniczą w zebraniach klasowych, nie interesują się edukacją swego dziecka

2. niektórzy rodzice nie dokonują wpłat na Radę Rodziców

3. utrudniona możliwość dopilnowania uczniów w czasie przerw ze względu na duży obszar terenu wokół szkoły i możliwość wychodzenia poza jego obszar

4. część uczniów w sposób nieodpowiedzialny traktuje swoje obowiązki

5. przejawy patologicznych zachowań niektórych uczniów

szanse

zagrożenia

1. pozytywny wizerunek szkoły w środowisku

2. bardzo dobra współpraca z lokalnymi instytucjami

3. współpraca z innymi organizacjami działającymi na terenie Gminy Koluszki

1. niekonsekwencja ze strony rodziców, w wychowaniu dzieci

2. zwiększająca się liczba ubożejących rodzin i dysfunkcyjnych

Diagnoza w obszarze zarządzania

Mocne strony

Słabe strony

1. kadra pedagogiczna podnosząca swoje kwalifikacje, aktywna, chętna do pracy

2. nauczyciele są otwarci na nowe metody, formy pracy

3. nadzór pedagogiczny jest planowany i jawny dla wszystkich nauczycieli

4. wnioski z nadzoru są wdrażane w życie

1. słaba współpraca w zespołach przedmiotowych

2. niewystarczająca ilość środków na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych

3. boisko szkolne nie spełniające standardów XXI wieku

szanse

zagrożenia

1. duże zaangażowanie nauczycieli w pracę zawodową

2. umożliwienie pełniejszego wykorzystania pracowni komputerowych

3. chęć współpracy między nauczycielami, oraz dobra współpraca z organem prowadzącym

4. otwartość nauczycieli na zmiany

5. wprowadzenie innowacji w organizację pracy szkoły

1. brak stabilności zawodowej, pesymizm

2. brak zainteresowania ze strony środowiska lokalnego (gminy), pomijając aspekt profilaktyczno-wychowawczy.

Wnioski:

1. mobilizować nauczycieli do twórczej pracy, efektywnej

2. dbać o właściwe stosunki międzyludzkie w szkole

3. umożliwienie nauczycielom współdecydowania w poprawie jakości pracy

4. pozyskiwanie funduszy na polepszenie bazy szkoły

5. wzbogacać bazę dydaktyczną w tym księgozbiór

6. motywować uczniów do pracy poprzez odpowiedni system nagród, ocenianie kształtujące

7. zachęcać rodziców do współpracy ze szkołą

8. analizować wyniki sprawdzianu i egzaminu pod kątem EWD

9. przeciwdziałać przejawom patologii w szkole

10. objąć szczególną opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych

11. zachęcać rodziców do współpracy ze szkołą poprze organizację imprez szkolnych, spotkań

12. wypracować system nagród i kar i konsekwentnie dostosować

Cele strategiczne szkoły:

1.wyrównywanie szans edukacyjnych

2.tworzenie warunków dla podnoszenia jakości pracy szkoły

3.realizacja polityki oświatowej państwa i samorządów

 

I Koncepcja pracy szkoły

 

Lp.

Zadania

Obszar

Spodziewane efekty……………………………………………..

Termin realizacji

1.

Wysoki poziom nauczania

Działalność dydaktyczna szkoły

Wysokie wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Przez cały okres objęty planem

2.

Rozwój i doskonalenie pracy szkoły

Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna

Zaspakajanie potrzeb oczekiwań edukacyjnych uczniów, rodziców i nauczycieli. Podwyższenie jakości pracy szkoły

Przez cały okres objęty planem

3.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Przebieg procesu edukacyjnego

Indywidualizacja nauczania

Przez cały okres objęty planem

4.

Zwiększanie udziału rodziców w Zycie szkoły

Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły. Zwiększenie frekwencji rodziców na spotkaniach w szkole oraz zaangażowanie w czasie imprez, uroczystości szkolnych.

Przez cały okres objęty planem

5.

Uczniowie są współgospodarzami szkoły

Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

W szkole prężnie działa SU, który inicjuje i organizuje różne przedsięwzięcia na terenie szkoły

Przez cały okres objęty planem

6.

Współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Rozwój WDN

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dobrze przygotowana i zaangażowana kadra zgodnie z potrzebami szkoły

Przez cały okres objęty planem

7.

Działania szkoły w środowisku lokalnym

Współpraca z lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami itp

Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku, pozytywna współpraca ze środowiskiem lokalnym. Promocja szkoły w mediach. Pozyskiwanie sponsorów i źródeł pozabudżetowych do współfinansowania działań szkoły

Przez cały okres objęty planem

 

 

 

II Kształcenie

Lp.

Zadania

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Tworzenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczników

Procesy edukacyjne

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej

Do końca marca każdego roku szkolnego

2.

Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów przed rozpoczęciem kolejnych etapów nauczania

Procesy edukacyjne

Nauczyciele znają potrzeby i możliwości uczniów i dostosowują do nich proces kształcenia- metody, formy, czas pracy. Nauczyciele każdego roku weryfikują swój warsztat pracy

Początek roku szkolnego

3.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych

Organizacja procesu kształcenia

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia, talenty

Przez cały okres objęty planem

 

4.

Organizacja zajęć wyrównawczych i specjalistycznych

Organizacja procesu kształcenia

Wyrównanie szans edukacyjnych. Wspieranie uczniów z orzeczeniami, opiniami, rozpoznanymi deficytami rozwojowymi.

Przez cały okres objęty planem

5.

Wspieranie i motywowanie uczniów

Procesy edukacyjne

Uczeń zna swoje postępy z danego przedmiotu, wie na co musi zwrócić uwagę (ocenianie kształtujące)

Przez cały okres objęty planem

6.

Organizacja konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych. Udział w konkursach, zawodach

Organizacja procesu kształcenia

Rozwój zainteresowań uczniów. Osiąganie przez uczniów sukcesów w szkole i poza szkołą. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Przez cały okres objęty planem

7.

Podnoszenie efektów kształcenia w szkole. Przygotowanie uczniów do zewnętrznych sprawdzianów, egzaminów.

Przebieg procesu kształcenia

Osiąganie lepszych wyników na egzaminach Lepsze przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach nauczania.

Przez cały okres objęty planem

8.

Współpraca nauczycieli w procesie edukacyjnym

Przebieg procesu kształcenia

Nauczyciele współdziałają i współpracują w obrębie zespołów przedmiotowych. Wspólnie ustalają zmiany

Przez cały okres objęty planem

9.

Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu z uwzględnieniem EWD

Organizacja procesu kształcenia

Wnioski są wykorzystywane do doskonalenia pracy szkoły. Lepsze wyniki uczniów

Listopad każdego roku szkolnego

 

 

III Wychowanie, opieka i profilaktyka

 

Lp.

Zadania

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Przestrzeganie praw i obowiązków uczniów

Efekty pracy opiekuńczo-wychowawczej

Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki. Dobra atmosfera w szkole. Pozytywne relacje uczeń- nauczyciel.

Przez cały okres objęty planem

2.

Opracowanie i wdrożenie programu wychowania i opieki

Całe środowisko szkolne pracuje nad stworzeniem programu wychowania i opieki. Zadania w/w programów są realizowane przez nauczycieli, wychowawców również we współpracy ze specjalistami

Przez cały okres objęty planem

3.

Promocja zdrowego stylu życia

Zwiększenie świadomości młodzieży nt. zdrowego stylu życia. Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów. Efektywne gospodarowanie czasem wolnym.

Przez cały okres objęty planem

4.

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

 

Przez cały okres objęty planem

5.

Opieka i pomoc uczniom rozpoczynającym naukę w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas I.

Praca dydaktyczna, wychowawcza dostosowana do potrzeb uczniów. Zwiększenie poczucia identyfikacji uczniów ze szkołą. Integracja zespołów klasowych.

Przez cały okres objęty planem

6.

Zapewnienie dostępnych form pomocy uczniom

Wsparcie uczniów oraz objęcie skutecznymi formami opieki- psychologiczną, pedagogiczną, socjalną

Przez cały okres objęty planem

7.

Rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych

Uczniowie potrafią rozpoznawać zagrożenia, zapobiegać zagrożeniom. Wykazują postawę asertywną, postawę niepodejmowania zachowań ryzykownych.

Przez cały okres objęty planem

 

 

8.

Postawa i zachowanie uczniów wskazują na skuteczność oddziaływań wychowawczych

Uczniowie prezentują właściwe zachowania

Przez cały okres objęty planem

9.

Jasny system oceny zachowania

Uczniowie są oceniani adekwatnie do swego postępowania zgodnie z zasadami WSO

Przez cały okres objęty planem

9.

Współpraca z instytucjami które statutowo są powołane do niesienia pomocy nieletnim.

Uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych i zagrożonych patologią objęci są opieką odpowiednich instytucji.

Przez cały okres objęty planem

 

 

 

 

 

IV Zarządzanie szkołą

Lp.

Zadania

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Sprawowany jest nadzór pedagogiczny

Sprawne funkcjonowanie szkoły

Nadzór pedagogiczny jest planowany przez Dyrektora szkoły, jawny dla wszystkich nauczycieli.

W szkole jest prowadzona ewaluacja wewnętrzna przez zespoły nauczycieli.

Wnioski są wykorzystywane do rozwoju szkoły

Przez cały okres objęty planem

2.

Dostosowywanie warunków szkoły do bieżących potrzeb

Kierowanie szkołą

Dobrze rozwinięta baza i wyposażenie pozwala osiągać wysoką jakość pracy. Pomieszczenia dydaktyczne są na bieżąco remontowane. Pomieszczenia, urządzenia spełniają standardy BHP.

Przez cały okres objęty planem

3.

Funkcjonuje współpraca w zespołach nauczycieli

 

Funkcjonuje WDN, który planuje pracę zgodnie z potrzebami nauczycieli. Nauczyciele współpracują ze sobą.

Przez cały okres objęty planem

4.

Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na terenie szkoły

BHP

Uczniowie i pracownicy maja zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy i przerw śródlekcyjnych. Zmniejszenie ilości wypadków na terenie szkoły.

Przez cały okres objęty planem

5.

Doskonalenie jakości dokumentacji szkolnej i prawa wewnątrzszkolnego

Kierowanie szkołą

Dokumentacja szkolna jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wprowadzenie e-dzienników. Przepisy- zarządzenia uchwały są podejmowane zgodnie z przepisami prawa.

Przez cały okres objęty planem

 

 

6.

Zapewnienie poprawnego obiegu informacji

Kierowanie szkołą

Poprawa jakości współpracy pomiędzy nauczycielami, lepsza współpraca z rodzicami

Przez cały okres objęty planem

7.

Pozyskiwanie sojuszników, sponsorów. Korzystanie z funduszy unijnych

Kierowanie szkołą

Szkoła pozyskuje sponsorów do swoich działań statutowych. Korzysta z funduszy unijnych

Przez cały okres objęty planem

8.

Baza sportowa dostosowana do potrzeb uczniów

Kierowanie szkołą

W szkole zajęcia ruchowe są prowadzone na sali sportowej i boisku sportowym. Modernizacja boiska sportowego

Przez cały okres objęty planem

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Absolwent w naszej szkole swój system wartości opiera na: miłości, mądrości, bezpieczeństwie i poszanowaniu tradycji, powinien;

 

- być przygotowanym do życia w społeczeństwie i w rodzinie,

- umieć porozumiewać się i współpracować z innymi,

- znać i szanować historię, kulturę i tradycję narodową z jego regionalnym bogactwem,

- być przygotowanym do samokształcenia i podjęcia dalszej edukacji lub pracy zawodowej,

- umieć żyć w atmosferze tolerancji, szacunku i godności dla siebie i drugiego człowieka, być kreatywnym,

- znać języki obce, umieć posługiwać się nimi i być przygotowanym do życia w zintegrowanej Europie,

- umieć dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje,

- być wrażliwym na piękno przyrody i mieć poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,

- korzystać z nowoczesnych źródeł informacji

- znaleźć się w rzeczywistości XXI wieku,

- adaptować się do wymagań wybranej uczelni,

- wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,

- spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie,

- aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju,

Odsłony: 9591