TheGrue.org

„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”

Opublikowano: poniedziałek, 03 grudzień 2018 Monika Grzelak

Uczniowie ZSP nr 2 zostali beneficjentami projektu  „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” 

W  październiku 2018 r. odbył się nabór wniosków stypendialnych do projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”. Jest to program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu  województwa łódzkiego. Warte podkreślenia jest, że 21 uczniów z kierunków technikum: mechatronicznego, teleinformatycznego, logistycznego  ZSP  nr 2, jako jedynej szkoły z terenu Koluszek, zostało zakwalifikowanych do projektu. Koniecznym warunkiem było uzyskanie  średniej  co najmniej 4,5  z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018.

        Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Jego celem jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów. Stypendium będzie wypłacane w wysokości 600 zł przez 10 miesięcy - w sumie 6000 zł, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych 1 000 zł miesięcznie, wypłacana przez 10 miesięcy, łączne 10 000 zł. Uczniowie będą mogli przeznaczyć te środki na pomoce naukowe, kursy czy szkolenia.

              W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej będzie pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. „To bardzo ważne żeby wspierać zdolną młodzież. Bo dzięki takim młodym pełnym pasji ludziom nasz region może się zmieniać na lepsze. Mam nadzieję, że to wsparcie pomoże stypendystom rozwijać swoje pasje i talenty" – powiedział Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

---------------------------------------