Regulamin naboru uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach

do projektu  „Zawodowcy w Europie” nr 2020-1-PL01-KA102-079033 

 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

„Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach lub ZS nr 2 w Koluszkach” – należy przez to rozumieć  placówkę oświatową z siedzibą: Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 95-040  Koluszki 

1) „Komisji Rekrutacyjnej lub KR” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest  rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu a skład Komisji Rekrutacyjnej został  powołany przez dyrektora szkoły oddzielnym zarządzeniem,  

2) „okresie realizacji projektu” – od 01/10/2020 r. do 30/09/2022 r.,  

3) „kandydat/kandydatka” oznacza to ucznia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach,  

4) „Projekcie” oznacza to projekt w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność  edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor  Kształcenie i szkolenia zawodowe, realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 95-040 Koluszki, dla którego organem prowadzącym  jest Powiat Łódzki Wschodni.  

§ 1  

Rekrutacja do projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych  8 95-040 Koluszki, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni przeprowadzana jest w formie konkursu.  

§ 2 

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice z klas III Technikum kształcący się  w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach w zawodach technik logistyk, technik teleinformatyk  i technik mechatronik zgodnie z zasadą równości szans.   

§ 3  

Kandydaci/tki zobowiązani/e są do zapoznania się z programem stażu, niniejszym  regulaminem rekrutacji i wszystkimi działaniami związanymi z realizacją projektu zgodnie  z opisem na stronie internetowej projektu oraz tablicy ogłoszeń projektu. 

§ 4  

1. Kandydat/tka jest zobowiązany/a do:  

- dostarczenia: wypełnionego formularza zgłoszeniowego do celów rekrutacji  zawierającego m. in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia rodziców lub  opiekunów prawnych wyrażającego zgodę na udział w projekcie w przypadku osób  niepełnoletnich oraz wypełnionego testu motywacyjnego, 

- złożenia wyżej wymienionej dokumentacji w wyznaczonym terminie tj. 01-05.02.2021 dla I grupy wyjazdowej oraz 31.01-04.02.2022 dla II grupy wyjazdowej do Sekretariatu Szkoły. 2. Formularz zgłoszeniowy oraz test motywacyjny stanowią załączniki do niniejszego  regulaminu i jest do pobrania ze strony internetowej projektu oraz z sekretariatu szkoły  w godz. 8.00 do 15.00.  

§ 5  

Proces rekrutacji 

1. Każda/y kandydatka/kandydat, która/y zamierza ubiegać się o udział w stażu musi  złożyć w Sekretariacie Szkoły w terminie 01-05.02.2021 dla I grupy wyjazdowej oraz do dnia  31.01-04.02.2022 dla II grupy wyjazdowej do godz.15.00 dokumenty wymienione w § 4,  w czasie składania ww. dokumenty zostaną wstępnie zweryfikowane pod względem  formalnym.  

2. Wykaz dokumentów do złożenia:  

- formularz zgłoszeniowy,  

- test motywacyjny, 

2. Komisja Rekrutacyjna odbędzie posiedzenie w dniu 08.02.2021 dla I grupy wyjazdowej  oraz dnia 07.02.2022 dla II grupy wyjazdowej z posiedzenia zostanie sporządzony protokół  wraz z listą zakwalifikowanych i listą rezerwową.  

3. W dniu 09.02.2021 dla I grupy wyjazdowej oraz 08.02.2022 dla II grupy wyjazdowej na  szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły i projektu zostanie wywieszona lista  osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych.  

4. W dniu 16.01.2021 dla I grupy wyjazdowej oraz w dniu 16.02.2022 dla II grupy  wyjazdowej dyrektor szkoły zatwierdzi ostateczną listę uczestników po uprzednim  rozpatrzeniu pisemnych odwołań wniesionych do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej  i ostatecznym zatwierdzeniu kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną i wywiesi ostateczną  listę uczestników projektu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej projektu w dniu  16.01.2021 dla I grupy wyjazdowej oraz w dniu 16.02.2022 dla II grupy wyjazdowej do godz.  

15.00. 

5. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna i wiążąca. 

§ 6 

Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji: 

1. Kryteria naboru zdefiniowane zostały następująco. Ocena z zachowania za ostatni  ukończony semestr, tj. I semestr rok. szkol. 2020/21, ocena z języka angielskiego za  poprzedni semestr, tj. I semestr rok. szkol. 2020/21, średnia ocen za ostatni zakończony  semestr, , tj. I semestr rok. szkol. 2020/21, wynik z punktacji uzyskanej w teście  motywacji. Dodatkowe punkty uzyskują uczniowie wykazujący się aktywnością na rzecz  szkoły oraz pochodzący z rodzin objętych pomocą społeczną. 

2. Skala punktowa za poszczególne kryteria:  

• ocena z zachowania za ostatni zakończony semestr:  

➢ wzorowe – 5 pkt; 

➢ bardzo dobre – 4 pkt; 

➢ dobre – 3 pkt; 

➢ poprawne – 2 pkt; 

➢ nieodpowiednie – 1 pkt; 

➢ naganne – 0 pkt; 

• średnią ocen za ostatni zakończony semestr: 

➢ 6-5,1 – 5pkt;  

➢ 5-4,1 – 4pkt;  

➢ 4-3,1 – 3pkt;  

➢ 3-2,1 – 2pkt;  

➢ 2 – 1pkt;  

➢ 1 – 0pkt 

• ocenę za ostatni semestr z j.angielskiego: 

➢ celujący – 5 pkt; 

➢ bardzo dobry – 4 pkt; 

➢ dobry – 3 pkt; 

➢ dostateczny – 2 pkt; 

➢ dopuszczający – 1 pkt; 

➢ niedostateczny – 0 pkt;

• wynik uzyskany w teście motywacji: 

Liczba  

uzyskanych  

punktów (równe  przedziały)

Opis 

Punkty przy  

rekrutacji

0-10 

brak motywacji 

0

11-20 

bardzo niska motywacja 

1

21-25 

niska motywacja 

2

26-35 

średnia motywacja 

3

36-45 

wysoka motywacja 

4

46-50 

bardzo wysoka motywacja 

5• aktywność na rzecz szkoły, np. członek samorządu szkolnego, klasowego, kół  zainteresowań: 5pkt 

 • pochodzenie z rodziny objętej pomocą MGOPS potwierdzone zaświadczeniem z ww. instytucji: 5pkt  

§ 7  

Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną, w której skład zalicza się min.  trzech członków.  

§ 8  

Na posiedzeniu w dniu 08.02.2021 dla I grupy wyjazdowej oraz dnia 07.02.2022 dla II grupy  wyjazdowej Komisja Rekrutacyjna sprawdzi kompletność złożonych dokumentów i na  podstawie sumy uzyskanych punktów dokona wyboru uczestników, sporządzi listę główną  z nazwiskami osób zakwalifikowanych do programu, tj. 27 uczniów oraz min. 4 osobową  grupę rezerwową dla każdej z grup. 

§ 9  

1. Lista rezerwowa sporządzona zostanie na wypadek zaistnienia zdarzeń losowych  wśród zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek, nie dostarczenia dokumentów  w terminie jw., które regulamin dopuszcza do dostarczenia w terminie późniejszym, ale  w określonym terminie granicznym, frekwencji na zajęciach kulturowo-pedagogicznych  poniżej 85%. 

2. KR utworzy listę rezerwową wg kolejności uzyskanych punktów i wskaże w protokole  zasadę zakwalifikowania do projektu w przypadku skreślenia z listy ucznia/uczennicy już  zakwalifikowanego/nej do projektu.  

3. Uczniowie i uczennice, którzy nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, mogą  odwołać się do Koordynatora Projektu w celu ponownego przeliczenia punktów w ciągu 5 dni  od wywieszenia list ale nie później niż do 15.02.2021 dla I grupy wyjazdowej oraz w dniu  15.02.2022 dla II grupy wyjazdowej do godz. 12.00. Z ponownego przeliczenia punktów  Koordynator projektu w obecności w obecności składu KR sporządza protokół, który  przedkłada Dyrektorowi Szkoły.  

Dyrektor Szkoły podejmuje ostateczną decyzję na podstawie przedłożonego/nych  protokołu/ów i zatwierdza ostateczną listę uczestników projektu najpóźniej do dnia  16.02.2021 dla I grupy wyjazdowej oraz w dniu 16.02.2022 dla II grupy wyjazdowej do godz.  15.00 

§ 10  

Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę i zostaną zakwalifikowane do projektu będą miały  obowiązek uczestniczyć w zajęciach mających na celu przygotowanie uczestników do wyjazdu  na staż. Uczniowie i uczennice zakwalifikowani do projektu zobowiązani są do aktywnego  udziału w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym wg. harmonogramu  ustalonego przez Koordynatora Projektu.  

§ 11  

Minimalna wymagana frekwencja na zajęciach i szkoleniach przygotowawczych powinna  wynieść 85%. W przypadku większej absencji (nieobecności) osoba zostaje skreślona z listy  uczestników, zaś jej miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

1. Uczestnik/niczka projektu zobowiązany/a jest do systematycznego uczęszczania na  zajęcia przygotowujące oraz aktywnego w nich uczestnictwa.  

2. Zajęcia przygotowujące będą realizowanie w wymiarze 38 godz. lekcyjnych  w poniższych obszarach:  

• Przygotowanie w zakresie języka angielskiego (20 h dla każdej grupy)  

• Przygotowanie kulturowe (5h dla każdej grupy)  

• Przygotowanie psych. - pedagogiczne (6 godzin dla każdej grupy)  

• Kurs BHP (3 godziny dla każdej grupy)  

• Spotkania informacyjne (minimum 4 godziny dla każdej grupy)  

3. Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych – miejscem odbywania ww.  zajęć jest: Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 95-040 Koluszki. 

4. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do uczestnictwa w minimum 85% zajęć.  

5. Uczestnik/czka może zostać wykluczony/a z udziału w projekcie w przypadku:  

• niskiej frekwencji na zajęciach – poniżej 85%,  

• niskiego zaangażowania podczas zajęć. 

§ 12  

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Każdy uczestnik/czka ma prawo do:  

• informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz  tablicy informacyjnej, bądź przekazywanych uczestnikowi/czce na spotkaniach  informacyjnych,  

• nieodpłatnego udziału w projekcie,  

• otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,  

• otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,  

• zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.  

  

2. Uczestnik/czka zobowiązuje się do:  

• uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu, 

• wyrobienia dowodu osobistego lub paszportu, wszyscy do pobrania z NFZ karty  EKUZ umożliwiającej bezpłatne, publiczne usługi medyczne za granicą,  

• wskazanie konta bankowego, na które zostanie przelana kwota dofinansowania – wsparcia indywidualnego uczestnika w wysokości ustalonej w Umowie o staż  zawieranej indywidualnie z uczestnikiem (konto rodzica, opiekuna prawnego lub  uczestnika),  

• 100% obecności na stażu zawodowym (dotyczy: punktualności w miejscu odbywania  praktyki, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez opiekuna stażu,  informowania koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających  wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika),  

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie podróży, zasad regulaminu bhp  obowiązującego w miejscu odbywania stażu oraz przestrzegania regulaminu hostelu  – miejscu zakwaterowania stażystów,  

• uczestnictwa w wycieczkach krajoznawczo-rekreacyjnych, wyjściach do muzeów itp, 

• uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami, przedstawicielami Partnerów oraz  zdawania relacji z przebiegu stażu,  

• prowadzenia dzienniczka praktyk,  

• wypełniania w trakcie zajęć i po zakończeniu stażu, testów sprawdzających  i ankiet ewaluacyjnych, 

• sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez koordynatora  projektu,  

• aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.  

§ 13  

Rezygnacja uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie 

1. Uczestnik/czka ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności  finansowej w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZS nr 2  w Koluszkach, w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania  przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez  rodzica/opiekuna prawnego).  

2. Rezygnacja może również nastąpić w przypadku ważnych powodów osobistych lub  zdrowotnych w terminie późniejszym. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego  należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób  niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.  

3. W każdym przypadku, uczestnik/czka musi liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów  m.in. związanych ze zmianą warunków rezerwacji biletu lotniczego, zakupu odzieży  ochronnej, wykupu dodatkowej polisy ubezpieczenia itp. Wysokość opłaty przy zmianie  nazwiska na wystawionym bilecie, obowiązuje zgodnie z regulaminem linii lotniczych.  

§ 14  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 18.01.2021r.  

2. Uczestniczka/uczestnik Projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych  i uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych terminach.  

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Dyrektora  Szkoły.