Opublikowano: sobota, 11 luty 2012

Drodzy maturzyści!

W roku szkolnym 2011/2012 matura ustna z j. obcego nowożytnego – w tym również z j. niemieckiego – będzie przebiegać nieco inaczej niż dotychczas. Egzamin ten będzie wyglądał następująco:

Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

  • Rozmowa wstępna (ok. 2 minut)

Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną. Rozmowa wstępna nie jest oceniana za treść, a jedynie za umiejętności językowe.

  • Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli (do 3 minut – w tym ok. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem)


Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w jakich mógłby się znaleźć w przyszłości. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.

  • Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania (do 4 minut)

Zdający:

- opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. W opisie ilustracji zdający powinien określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności.
- odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Ponadto trzecie pytanie dotyczy dodatkowo relacjonowania wydarzeń z przeszłości. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

  • Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (do 5 minut – w tym ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem)

Zdający:

- wybiera element z materiału stymulującego, który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoją decyzję
- wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy
- odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

Kryteria oceniania ustnego egzaminu maturalnego:

Za cały ustny egzamin maturalny można łącznie uzyskać 30 punktów, w tym:

  • 18 punktów za sprawność komunikacyjną, która jest oceniana dla każdego zadania osobno w skali od 0 do 6. Pod uwagę brany jest tu stopień realizacji przez zdającego czterech elementów wskazanych dla każdego zadania:

o w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu

o w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania

o w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru oraz wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów i odpowiedź na dwa pytania

W ocenie sprawności komunikacyjnej zawarte są również:

o adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania

o zakres pomocy ze strony egzaminującego

  • 12 punktów za język wypowiedzi, w tym:

o zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego

o poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego

o wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego

o płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego

Nowy rozkład punktacji pokazuje, że zdający otrzymuje maksymalnie 60% punktów za sprawność komunikacyjną wypowiedzi oraz aż 40% wszystkich punktów za język wypowiedzi.

Aby zdać egzamin z minimalnym wynikiem należy otrzymać 30 %, czyli 9 punktów.

 

Nie ulega zmianie część pisemna egzaminu z j. niemieckiego. Przypomnę, iż część ta składa się z następujących zadań:

· Rozumienie tekstu słuchanego (15 pkt)

· Rozumienie tekstu czytanego (20 pkt)

· Krótka forma użytkowa (5 pkt)

· Dłuższa forma użytkowa (10 pkt)

Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 30 % z wymaganych 50 punktów, co stanowi 15 pkt.

 

Powodzenia na maturze!