Opublikowano: sobota, 11 luty 2012

Spis treści

 

WITAM WSZYSTKICH MATURZYSTÓW!

Matura zbliża się dużymi krokami, więc warto się do niej już jak najpoważniej przygotować. Najlepiej poprzez rozwiązywanie testów i arkuszy egzaminacyjnych. Sprawdźcie się rozwiązując testy zamieszczone w zakładce "Arkusze egzaminacyjne". Zacznijcie od zapoznania się z wymaganiami egzaminacyjnymi i do pracy...

Życzę powodzenia!


 

STRUKTURA I FORMA EGZAMINU

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w  Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.

 

Wiedza o społeczeństwie może być zdawana na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Wyboru poziomu dokonuje zdający w deklaracji składanej dyrektorowi szkoły we wrześniu, w roku szkolnym, w którym zdaje egzamin.

1) Egzamin  na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający zadania różnego typu: zamknięte oraz otwarte wymagające umiejętności analizowania, czytania przepisów prawnych, interpretowania danych statystycznych, formułowania i uzasadniania własnego stanowiska.

2) Egzamin  na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z trzech części:

a)  część pierwsza polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową,

b)  część druga polega na sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym. Zdający udziela odpowiedzi na pytania do zamieszczonych w arkuszu różnych  źródeł informacji (źródła pisane, ikonograficzne, statystyczne, kartograficzne),

c)  część trzecia  polega na napisaniu tekstu własnego. Zdający po zakończeniu pracy z materiałem  źródłowym pisze własny spójny tekst, w którym wykorzystuje wnioski z analizy źródeł związanych z wybranym tematem.

Zadania z arkusza na poziomie rozszerzonym sprawdzają umiejętności opisane we wszystkich obszarach standardów poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 

Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych

1. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania jednolitych w całym kraju.

2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.

3. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

4. Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale odnotowany jest na świadectwie dojrzałości.

6. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 


 

 

I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

Zdający zna i rozumie zjawiska oraz procesy z następujących obszarów:

1. Społeczeństwo – zagadnienia związane ze strukturą i funkcjonowaniem społeczeństwa.

2. Polityka – relacje między społeczeństwem a władzą w różnych systemach politycznych.

3. Prawo – normy prawne, prawo i zasady jego stosowania w życiu publicznym

4. Polska, Europa, świat – problemy współczesnego świata.

Społeczeństwo

Poziom podstawowy

Zdający:

1) potrafi opisać strukturę społeczeństwa polskiego i jego instytucje,

2) zna prawidłowości życia społecznego,

3) potrafi wskazać źródła i skutki konfliktów społecznych oraz sposoby ich rozwiązywania,

4) zna zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,

5) dostrzega aktualne problemy społeczeństwa polskiego,

6) określa pożądane cechy postawy prospołecznej,

7) zna zasady kultury życia publicznego.

Poziom rozszerzony

Jak na poziomie podstawowym oraz:

Zdający:

1) opisuje, ilustrując przykładami, pozytywne i negatywne zjawiska życia społecznego,

2) dostrzega wpływ i konsekwencje konfliktów wartości na życie społeczne,

3) zna i rozumie przemiany społeczne, jakie dokonały się w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat i ich skutki,

4) charakteryzuje różnorodność form uczestnictwa obywateli w życiu społecznym,

5) rozumie znaczenie mediów w życiu publicznym,

6) dostrzega wartości wynikające z tożsamości kulturowej, narodowej i patriotyzmu.

Polityka

Poziom podstawowy

Zdający:

1) wyjaśnia pojęcia: naród, patriotyzm, nacjonalizm,

2) zna genezę, atrybuty, funkcje państwa,

3) charakteryzuje system władzy

i uprawnienia obywateli w reżimach

totalitarnych i autorytarnych,

 

4) opisuje antyczne i chrześcijańskie korzenie demokracji,

5) przedstawia życie publiczne jako

miejsce ścierania się różnych wartości i

interesów,

 

6) omawia doktryny i rodziny partii politycznych,

7) przedstawia formy i zasady

uczestnictwa obywateli w życiu

publicznym,

 

8) zna zasady ustrojowe zapisane w Konstytucji RP,

9) omawia zasadnicze kompetencje władzy

ustawodawczej, wykonawczej,

sądowniczej,

10) przedstawia zadania, uprawnienia oraz

sposoby podejmowania decyzji przez

organy władz samorządowych na

wszystkich szczeblach.

 

Poziom rozszerzony

Jak na poziomie podstawowym oraz:

Zdający:

1) porównuje historyczne i współczesne formy państw,

2) zna współczesne systemy polityczne państw demokratycznych,

3) rozumie zależności (podając przykłady) pomiędzy ideologią, doktryną a programem partii politycznej,

4) wskazuje i ilustruje zagrożenia dla demokracji,

5) opisuje relacje między organami władzy państwowej,

6) zna procedury powoływania organów władzy państwowej i tworzenia podstawowych aktów prawnych w Polsce.

Prawo

Poziom podstawowy
Zdający:
1) omawia źródła, funkcje, dziedziny oraz hierarchię norm prawnych,
2) rozróżnia pojęcia: prawo, norma prawna, przepis prawa,
3) zna zasady stosowania prawa w życiu publicznym,
4) rozumie znaczenie praworządności,
5) wymienia najważniejsze historyczne i współczesne dokumenty dotyczące praw człowieka,
6) charakteryzuje prawa człowieka i obywatela zapisane w Konstytucji RP,
7) przedstawia funkcjonujące w Polsce, Europie i na świecie mechanizmy ochrony praw człowieka.
Poziom rozszerzony

 

Jak na poziomie podstawowym oraz:

Zdający:

1) zna procedury obowiązujące w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym,

2) zna generacje, systemy i mechanizmy ochrony praw człowieka w Polsce i na świecie.

Polska, Europa, Świat

Poziom podstawowy

Zdający:

1) zna zasadnicze cele polskiej polityki zagranicznej,

2) przedstawia genezę, cele działania,

struktury i sposoby funkcjonowania Unii

Europejskiej,

 

3) zna genezę, cele, struktury i sposoby

działania ONZ oraz innych instytucji

międzynarodowych,

 

4) charakteryzuje główne problemy współczesnego świata.

Poziom rozszerzony

Jak na poziomie podstawowym oraz:

Zdający:

1) rozumie priorytety polityki zagranicznej i racji stanu RP,

2) dostrzega szanse i zagrożenia wypływające z procesu integracji europejskiej,

3) określa przyczyny i konsekwencje zróżnicowanego rozwoju cywilizacyjnego we współczesnym świecie,

4) wskazuje na pozytywne i negatywne skutki globalizacji.

 

II. KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Wykorzystywanie wiadomości i słownictwa do wyjaśniania procesów zachodzących we współczesnym świecie.

Poziom podstawowy

Zdający na przykład:

 

1) wybiera fakty najpełniej ilustrujące dane zjawisko lub proces,

2) układa informacje według określonego kryterium,

3) korzysta z danych statystycznych,

tekstów popularnonaukowych,

informacji podawanych przez media,

itp.,

 

4) potrafi, korzystając z różnych źródeł informacji, wskazać fakty i opinie,

5) analizuje, na konkretnych przykładach,

procesy i wydarzenia zachodzące we

współczesnym świecie,

 

6) potrafi wskazać problemy nurtujące

środowisko lokalne, region i państwo

oraz odnieść je do odpowiednich

przepisów prawa,

 

7) wypełnia formularze i pisze podania.

Poziom rozszerzony

Jak na poziomie podstawowym oraz:

Zdający:

1) dokonuje oceny przydatności różnych źródeł, wykorzystywanych do analizy omawianych zjawisk,

2) dostrzega aspekty problemów przedstawianych z różnych punktów widzenia.

 

III. TWORZENIE INFORMACJI

Przedstawianie i ocenianie wydarzeń poprzez formułowanie logicznej wypowiedzi pisemnej.

 

Poziom podstawowy

Zdający na przykład:

1) dostrzega znaczenia danego wydarzenia,

2) zajmuje stanowisko i odnosi je do wydarzeń w życiu społecznym,

3) wymienia działania zmierzające do rozwiązania różnych problemów,

4) wartościuje podejmowane działania w życiu publicznym i dostrzega ich skutki,

5) zabiera głos w dyskusji, przygotowuje przemówienia itp.

 

Poziom rozszerzony

Jak na poziomie podstawowym oraz:

Zdający:

1) rozpoznaje i ocenia różne zjawiska życia zbiorowego we współczesnym świecie,

2) sporządza projekty rozwiązań problemów społecznych i politycznych,

3) dostrzega wpływ stosowania zasad kultury politycznej i etyki na jakość życia publicznego.

Źródło: www.cke.edu.pl

 


 

Arkusze egzaminacyjne, sprawdź tutaj

Życzę powodzenia!