Opublikowano: sobota, 11 luty 2012

Spis treści

 

STRUKTURA I FORMA EGZAMINU

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w  Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.

 

Wiedza o społeczeństwie może być zdawana na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Wyboru poziomu dokonuje zdający w deklaracji składanej dyrektorowi szkoły we wrześniu, w roku szkolnym, w którym zdaje egzamin.

1) Egzamin  na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu obejmującego cały zakres wymagań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający zadania różnego typu: zamknięte oraz otwarte wymagające umiejętności analizowania, czytania przepisów prawnych, interpretowania danych statystycznych, formułowania i uzasadniania własnego stanowiska.

2) Egzamin  na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z trzech części:

a)  część pierwsza polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową,

b)  część druga polega na sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym. Zdający udziela odpowiedzi na pytania do zamieszczonych w arkuszu różnych  źródeł informacji (źródła pisane, ikonograficzne, statystyczne, kartograficzne),

c)  część trzecia  polega na napisaniu tekstu własnego. Zdający po zakończeniu pracy z materiałem  źródłowym pisze własny spójny tekst, w którym wykorzystuje wnioski z analizy źródeł związanych z wybranym tematem.

Zadania z arkusza na poziomie rozszerzonym sprawdzają umiejętności opisane we wszystkich obszarach standardów poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 

Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych

1. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania jednolitych w całym kraju.

2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.

3. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

4. Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale odnotowany jest na świadectwie dojrzałości.

6. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.