Program Wychowawczo-Profilaktycznyy ZSP 2 w Koluszkach

Kategoria: Bez kategorii

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

W KOLUSZKACH

na lata

2017/2021                   

I.  Wprowadzenie

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.

Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,     a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

 

II. Treści i działania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane    w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów       i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program wychowawczo – profilaktyczny jest spójny z podstawą programową kształcenia ogólnego szkoły.Przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

III. Obowiązujące akty prawne:

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59),

 2. Ustawa z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60),

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U z dnia 24 lutego 2017r., poz.356).

 

IV. Sylwetka Absolwenta

Absolwent w naszej szkole swój system wartości opiera na: miłości, mądrości, bezpieczeństwie i poszanowaniu tradycji. Absolwent powinien;

 • być przygotowanym do życia w społeczeństwie i w rodzinie, 

 • umieć porozumiewać się i współpracować z innymi, 

 • znać i szanować historię, kulturę i tradycję narodową z jego regionalnym bogactwem,

 • być przygotowanym do samokształcenia i podjęcia dalszej edukacji lub pracy zawodowej, 

 • umieć żyć w atmosferze tolerancji, szacunku i godności dla siebie i drugiego człowieka, być kreatywnym, 

 • znać języki obce, umieć posługiwać się nimi i być przygotowanym do życia w zintegrowanej Europie, 

 • umieć dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje,

 • być wrażliwym na piękno przyrody i mieć poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, 

 • korzystać z nowoczesnych źródeł informacji

 • znaleźć się w rzeczywistości XXI wieku,

 • adaptować się do wymagań wybranej uczelni,

 • wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,

 • spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie,

 • aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju.

V. Sylwetka Wychowawcy

Wychowawca w naszej szkole swój system wartości opiera na : miłości, mądrości bezpieczeństwie i poszanowaniu tradycji. 

 • Wspiera indywidualny rozwój ucznia. 

 • Wdraża uczniów do pełnienia różnych ról społecznych. 

 • Jest autentyczny i ma poczucie własnej wartości. 

 • Jest refleksyjnym praktykiem. 

 • Wzbudza u uczniów ciekawość świata. 

 • Jest kreatywny. 

 • Inspiruje do podejmowania samodzielnych, twórczych działań. 

 • Motywuje uczniów do samopoznania i udziału we własnym rozwoju. 

 • Wspiera uczniów w ich życiowych problemach. 

 • Nie unika sytuacji konfliktowych, potrafi je uzewnętrzniać i rozwiązywać. 

 • Buduje atmosferę tolerancji, wzajemnego szacunku, oczekuje poszanowania własnej godności i szanuje godność innych. 

 • Jasno formułuje swoje myśli, precyzyjnie określa swoje oczekiwania. 

 • Dba o własny rozwój. 

 • Jest specjalistą w swojej dziedzinie. 

 • Zna i przestrzega obowiązujące w szkole zasady. 

 • Organizuje wraz z zespołem klasowym życie kulturalne klasy, szkoły. 

 • Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi. 

  VI. Ogólne cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne.

Szkoła:

 • wspomaga wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtuje postawy, umożliwia korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 • prowadzi profilaktykę dotyczącą zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z komputera, Internetu oraz telefonii komórkowej,

 • dba o kulturę słowa, poprzez eliminowanie wulgaryzmów, przestrzeganie dyscypliny i jej egzekwowanie,

 • realizuje zadania wychowawcze szkoły, które są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym,

 • prowadzi edukacje prozdrowotną mającą na celu niepodejmowania zachowań ryzykownych tj: alkohol, substancje psychoaktywne, zaburzające świadomość w tym dopalacze, papierosy,

 • kształtuje prozdrowotne nawyki wśród młodzieży poprzez: promocje aktywności ruchowej, zróżnicowany i zbilansowany sposób odżywiania się.

 

Lp

Cele wychowawczo - profilaktyczne szkoły

Zadania wychowawczo - profilaktyczne szkoły

1

wspieranie rodziców w pracy nad harmonijnym rozwojem uczniów

współpraca z rodzicami

2

uczenie kultury zachowania, słowa, tolerancji i szacunku wobec innych

korygowanie niewłaściwych zachowań uczniów

3

przygotowanie ucznia do pełnienia określonych ról społecznych i zawodowych, promowanie kreatywności w działaniu

stwarzanie sytuacji wymagających od wychowanków aktywności, samodzielności i twórczego myślenia

4

kształtowanie osobowości wychowanków

wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków

5

rozwijanie umiejętności dokonywania właściwej oceny, umiejętności korygowania własnego postępowania oraz hierarchizacji wartości

budzenie wrażliwości moralnej

6

kształtowanie w wychowankach postawy pozytywnej i przygotowanie do życia w oparciu o uniwersalne wartości moralne

wychowanie w poszanowaniu uniwersalnych wartości etycznych

7

uczenie szacunku dla symboli narodowych oraz poszanowania miejsc o znaczeniu narodowym

wychowanie w poszanowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego

8

kształtowanie uczuć patriotycznych oraz właściwej postawy wobec społeczności lokalnej, integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym

rozwijanie uczucia przynależności do społeczności lokalnej i państwowej

9

przygotowanie uczniów do czynnego udziału w życiu kulturalnym

wskazanie uczniom wartościowych sposobów spędzania wolnego czasu

10

uświadomienie wychowankom potrzeby aktualizacji wiedzy i korzystania z nowoczesnych sposobów informacji

przygotowanie wychowanków do wymogów współczesnego świata  

11

akcentowanie wartości życia rodzinnego

kształtowanie w uczniach postawy prorodzinnej

12

przygotowanie wychowanków do właściwego rozpoznawania oraz kontrolowania własnych emocji w sytuacjach życiowych

rozwijanie dojrzałości emocjonalnej

13

kształtowanie nawyku dbałości o otoczenie i odpowiedzialności za środowisko naturalne

kształtowanie właściwej postawy uczniów wobec środowiska naturalnego

14

uczenie asertywnych zachowań w walce z nałogami, promowanie zdrowego trybu życia

przeciwdziałanie zagrożeniom,  na które narażona jest młodzież w wieku szkolnym

15

rozwijanie samodzielności myślenia, wielopoglądowości, tolerancji i aktywności społecznej

wzmacnianie dociekliwości poznawczej

16

kształtowanie kreatywności oraz umiejętności określania własnych zdolności, możliwości i predyspozycji

umożliwienie wychowankom rozwijania pasji, talentów i zainteresowań

17

Kształtowanie wrażliwości estetycznej

aktywne  uczestnictwo w odbiorze sztuki i kształtowanie potrzeb kreowania i dbania o przestrzeń w której przebywam

 

VII. Sposoby realizacji celów wychowawczo-profilaktycznych szkoły.

 

REGULAMINY WEWNĄTRZSZKOLNE

 • regulaminu i planu pracy Samorządu Szkolnego.

 • szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego

 • regulaminu korzystania z biblioteki, pracowni szkolnych, komputerowych, i obiektów sportowych.

 • zapisów w statucie szkoły dotyczących kryteriów ustalania ocen z zachowania oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania

WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI

 • bieżące gromadzenie informacji na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców uczniów klas I

 • spotkania z rodzicami w celu wspólnych poszukiwań rozwiązań problemów wychowawczo-profilaktycznych – szkolenia, prelekcje, warsztaty

 • angażowanie rodziców w sprawy klasy i  szkoły

 • zintegrowanie działań nauczycieli i rodziców

 • udział rodziców w uroczystościach szkolnych

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WYCHOWAWCZYMI I SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM

 • współpraca z zakładami pracy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, , Ośrodkiem Zdrowia, OSIR i organizacjami społecznymi, MCIZ, Urząd Miejski, Fundacją Wsparcia Psychospołecznego, Ośrodkiem Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach, WSSE, MGOPS, Sądem.

ZWYCZAJE I OBYCZAJE  SZKOLNE

 • udział pocztu sztandarowego w uroczystościach lokalnych i  szkolnych

 • organizacja uroczystości szkolnych

 • przygotowanie przedstawień okolicznościowych, m. in. z okazji ślubowania klas pierwszych,  Dnia Nauczyciela, uroczystości pożegnania  klas maturalnych

 • przygotowanie imprez okolicznościowych : Dzień Dziecka, Studniówka

 • apele okolicznościowe: rocznice wrześniowe, Święto Niepodległości, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Konstytucja 3-go Maja.

 • wigilie klasowe i szkolne

 • organizowanie konkursów szkolnych

 • coroczne obchody Dni Sportu , Dnia Walki z AIDS, Światowego Dnia Bez Papierosa, Dnia Życzliwości, Dnia Powiatu

 • udział w akcji „Sprzątanie świata”,  WOŚP, „Góra Grosza”, „Honorowego Krwiodawstwa”

 • prowadzenie ściennej gazetki szkolnej

 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej w ważnych wydarzeniach na terenie szkoły i miasta

 • prowadzenie kroniki szkolnej

 • prowadzenie Koła Medialnego „TRAPEZ”

 • bieżąca aktualizacjaszkolnej strony internetowej

WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOLNYCH

 • współpraca zespołów przedmiotowych i wychowawców klas

 • konsultacje rodziców i uczniów z nauczycielami przedmiotów

 • współpraca z pedagogiem szkolnym

 • współpraca z biblioteką , pracownią komputerową

 • działania Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego

BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO -DYDAKTYCZNE

 • realizacja podstawy programowej

 • zachęcanie uczniów do pracy zespołowej i wzajemnej pomocy

 • działalność kółek zainteresowań, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz konsultacji dla uczniów i rodziców

 • wdrażanie do umiejętnego korzystania z technologii komputerowej i innych nowoczesnych źródeł oraz form zdobywania i przetwarzania informacji

 • wdrażanie uczniów do pracy samodzielnej

 • prowadzenie testów diagnostycznych i analiza wyników

FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

 • wycieczki klasowe, dydaktyczne, edukacyjne, profilaktyczne

 • zajęcia sportowe

 • działalność kółek zainteresowań

 • organizowanie wystaw szkolnych i pomoc w przygotowaniu konkursów szkolnych

 • wyjścia pozaszkolne do kina, teatru, itd.

 

Działania i formy realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

 

Obszar rozwoju

Zadania do realizacji

Sposób realizacji zadań

Osoby odpowiedzialne

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

1.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami. Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji.

- realizacja planów wychowawczych na godzinach z  wychowawcą,

-  lekcje z przedmiotów: kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołowej, podstawy przedsiębiorczości  

wszyscy nauczyciele, pedagog,

2.Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.


Realizacja Programu Prof. „Bezpieczna szkoła”

- elementy na godz. wychowawczych

wychowawcy klas

3.Kształtowanie postawy gotowości przeciwdziałania agresji i przemocy.


Realizacja Programu Prof. „Saper”

Opanowanie negatywnych emocji poprzez umiejętności prawidłowego porozumiewania się bez agresji (życzliwość, szacunek)

- lekcje z wychowawcą,

- lekcje przedmiotowe,

-spotkania ze specjalistami


elementy na godzinach wychowawczych

wychowawcy klas

4. Przygotowanie uczniów do wymagań współczesnego świata poprzez kształtowanie umiejętności organizacyjnych a także podejmowania działań kreatywnych wykraczających poza zakres obowiązków szkolnych np. konkursy, olimpiady.

-apele okolicznościowe,

- organizacja wycieczek, wyjazdów,

- działalność kółek zainteresowań/ zajęcia rozwijające uzdolnienia,

- lekcje wychowawcze,

- lekcje WOS,

- realizacja projektów przedmiotowych, szkolnych,

-udział w lekcjach muzealnych, w konkursach, zawodach sportowych.

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi,opiekunowie kółek

5. Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

(Rozwijanie zachowań asertywnych)

- zajęcia z wychowawcą

- zajęcia z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości,

- rozmowy indywidualne

- lekcje WDŻWR

Wychowawcy klas, lekcje przedmiotowe

6. Rozwijanie uczucia przynależności do społeczności szkolnej oraz uczuć patriotycznych

- lekcje z wychowawcą,

- apele okolicznościowe,

- lekcje przedmiotowe: WOS, historia, przedsiębiorczość

wszyscy nauczyciele

7. Rozwijanie tolerancji wobec innych.


Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.

Włączanie społeczności szkolnej w akcje charytatywne.


- lekcje z wychowawcą,

-lekcje WOS,

- lekcje przedmiotowe,

- udział w WOŚP, , Akcji „Honorowe Krwiodawstwo”, „Góra grosza”

Wychowawcy, opiekunowie Samorządu szkolnego, nauczyciele przedmiotowi, pedagog

8. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny zgodne z procedurami obowiązującymi w szkole (Statut)

- lekcje z wychowawcą,

- spotkania z przedstawicielami KPP,

- apele szkolne.

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog, dyrekcja szkoły.

9. Motywowanie uczniów do poprawy osiągnięć edukacyjnych w ramach zajęć rozwijających umiejętności uczenia się

- lekcje przedmiotowe,

- lekcje z wychowawcą,

-rozmowy z rodzicami,

-zaproszeni specjaliści

Wszyscy nauczyciele, pedagog, rodzice

10. Korygowanie deficytów utrudniających uczniom osiąganie pożądanych efektów edukacyjnych

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych,

- zajęcia specjalistyczne przy współpracy z PPP,

- porady, konsultacje nauczycieli – wskazówki do pracy samokształceniowej

nauczyciele przedmiotowi, specjaliści

11. Rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, potrzeby poznawania jego różnorodności i dążenia do samorealizacji

Stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i

motywowanie uczniów do udziału w nich.

- zajęcia rozwijające zainteresowania

- zajęcia wspierające ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, zawodowego

nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas

12. Przygotowanie uczniów do umiejętnej oceny własnych predyspozycji osobowościowych (samoocena, radzenie sobie ze stresem, aspiracje, zainteresowania, moje mocne i słabe strony, podniesienie efektywności uczenia się).


Przygotowanie uczniów do wyboru własnej drogi rozwoju zawodowego i planowania kariery.

- zajęcia psychoedukacyjne,

- zajęcia z przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości,

- zajęcia z wychowawcą,

- wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy,- przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych we współpracy z PPP

- zajęcia zawodoznawcze prowadzone przez doradców zawodowych z MCIZ w Łodzi

Pedagog szkolny przy współpracy z PPP, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

1.Wychowanie w poszanowaniu tradycji oraz dziedzictwa kulturowego.

- wyjścia klasowe i szkolne do muzeów, teatru, kina itd.

wychowawcy klas

2. Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką oraz umiejętności właściwego zachowania się stosownie do sytuacji i miejsca.

- wycieczki klasowe,

-  apele okolicznościowe,

- wyjścia do kina, teatru,  muzeum.

Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele

3. Nauczanie kultury słowa.

Nabywanie przez uczniów umiejętności korzystania z zasad „Savoir-vivre”. (Reagowanie na niestosowne zachowania uczniów, wulgaryzmy)

- lekcje  z wychowawcą,

- przerwy śródlekcyjne,

- lekcje przedmiotowe: WOK

wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

4. Poszerzenie wiedzy na temat różnych form poszukiwania pracy oraz doskonalenie kompetencji z zakresu uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych i wystąpień publicznych.

- lekcje z wychowawcą

- lekcje przedmiotowe: podstawy przedsiębiorczości

- lekcje z doradztwa zawodowego

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi, pedagog przy współpracy z doradcą zawodowym

5. Dbałość o racjonalne wykorzystanie powierzonego czasu pracy, materiałów, narzędzi (mienia) oraz poszanowanie dla pracy innych.

- szkolenia techniczne w szkole i poza szkołą

- pogadanki dotyczące kształtowania postawy dobrego, kreatywnego i zdyscyplinowanego pracownika.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas.

6. Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.

- lekcje przedmiotowe: lekcje historii, WOS, j. polskiego, zajęcia wychowania fizycznego   

- przedmioty, na których podkreśla się osiągnięcia Polaków w różnych dziedzinach.

Nauczyciele przedmiotowi

Bezpieczeństwo– profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

1. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z  zasobów Internetu i mediów społecznościowych.


Zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni.

- lekcje z wychowawcą,

- przedmioty zawodowe

- informatyka

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

2. Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach kryzysowych

- ćw. z ewakuacji  szkoły - przeprowadzenie próbnego alarmu dla całej szkoły

- zajęcia dotyczące sposobów postępowania w przypadku katastrofy komunikacyjnej, budowlanej- prawidłowe zachowanie w czasie paniki.

- lekcje o sposobach unikania kradzieży, niszczenia mienia,

- lekcje dotyczące bezpiecznego wypoczynku uczniów (nad wodą , w górach)

Dyrektor szkoły, nauczyciel EDB, wychowawcy klas

3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- - gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.).

- lekcje z wychowawcą- współpraca z kuratorem sądowym, lekarzem, psychologiem,

- zajęcia edukacyjne w ramach „ lekcji z wiedzą”.

- lekcje zawodowe

- realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb,

- udział  w spektaklach profilaktycznych, projekcja filmów, spotkania ze specjalistami

Wychowawcy klas,  pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotowi

4. Pomoc uczniom należącym do tzw. grupy podwyższonego ryzyka, prowadzenie indywidualnych przypadków

- monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych w ramach procedur postępowania z uczniem przejawiającym niska frekwencję na zajęciach szkolnych;

- przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego w ramach procedur postępowania z uczniem przejawiającym szczególne problemy wychowawcze;

- rozmowy indywidualne z uczniami

-  rozmowy i spotkania z rodzicami

- współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły: KPP, kuratorami sądowymi, PPP, PCPR, MGOPS, UM

- organizowanie i monitorowanie pomocy specjalistycznej

- kierowanie do PPP

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrektor szkoły, samorząd szkolny.

5. Dostarczanie podstawowej wiedzy o szkodliwych skutkach zażywania alkoholu, nikotyny i narkotyków

- zajęcia warsztatowe („Akademia Liderów Promocji Zdrowia”);

- zajęcia z wychowawcami

- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych wg ofert

- zajęcia edukacyjne w ramach programu profilaktycznego dot. przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu, środków psychoaktywnych,  tym zaburzających świadomość.

- udział  w spektaklach profilaktycznych, projekcja filmów edukacyjnych, spotkania ze specjalistami

- spotkania, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców podnoszące ich kompetencje wychowawcze (organizowanie spotkań ze specjalistami z danej dziedziny)

- stałe konsultacje dla rodziców

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

6. Podejmowanie tematyki zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją nieletnich (przestrzeganie dyscypliny i jej egzekwowanie)

Odpowiedzialność nieletnich za popełniane czyny karalne (szykanowanie, bullying, wyszydzanie, pogarda, znieważenie, nauczyciel funkcjonariusz publiczny itp.)

- lekcje z wychowawcą,


Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne z zakresu postępowania w sprawach nieletnich na podstawie ustawyNieletni w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

- lekcje z pedagogiem

Wychowawcy, Pedagog szkolny

Zdrowie- edukacja zdrowotna

1.Wskazanie skutecznych sposobów walki ze stresem

- zajęcia ze specjalistami,

-przedmioty zawodowe,

- godziny z  wychowawcą

wychowawcy klas, n-le przedmiotowi, zaproszeni goście, pielęgniarka szkolna

2. Promocja aktywności ruchowej, rozwijanie (zwiększanie) aktywności fizycznej

- wycieczki,

-  rajdy rowerowe,

- zajęcia wychowania fizycznego,

- zawody sportowe

nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy

3. Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych.


Korzyści płynące dla prawidłowego rozwoju wynikające ze stosowania zbilansowanej diety (zdrowego odżywiania się. Wykorzystanie wiedzy z zakresu zagrożeń dotyczących

zaburzeń w odżywianiu (anoreksja, bulimia); zagrożeń związanych z nadużywaniem ogólnodostępnych leków )

- lekcje z wychowawcą,

- lekcje przedmiotowe: przyroda,

- spotkania ze specjalistami.

pielęgniarka szkolna, wychowawcy, zaproszeni goście, pedagog, nauczyciel przyrody

4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z objawami depresji, kryzysu psychicznego u siebie i u osób w swoim otoczeniu.

- lekcje z wychowawcą,

- rozmowy indywidualne,

- spotkania indywidualne z uczniem i rodzicem

- zajęcia psychoedukacyjne przy współpracy z Fundacją Wsparcia Psychospołecznego.

Wychowawcy klas, pedagog, pielęgniarka szkolna.

5. Kształtowanie  postawy dbałości o najbliższe otoczenie oraz środowisko naturalne.

Udział w programach i akcjach kształtujących postawy proekologiczne młodzieży:

- Akcja ekologiczna: „sprzątanie świata”

- obchody szkolnego Dnia Ziemi

- organizacja wycieczek rowerowych i pieszych

- udział uczniów w konkursach ekologicznych


Wyrabianie u uczniów potrzeby dbania o estetyczny wygląd, własne otoczenie, a także zewnętrzną jakość swojej pracy:

- przypomnienie uczniom regulaminów biblioteki, pracowni przedmiotowych

- opieka nad salą lekcyjną

- organizacja wystaw i dekoracji tematycznych z okazji świąt i uroczystości szkolnych

- przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów i procedur

nauczyciel geografii, wychowawcy klas, dyrekcja szkoływychowawcy, opiekunowie pracowni

V

III. Włączenie rodziców do współudziału w procesie dydaktycznym

 1. Współpraca rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym

 2. Współpraca z Radą Rodziców

 3. Współudział rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

 4. Informowanie rodziców o osiągnięciach dziecka w nauce poprzez system kontroli frekwencji i postępów w nauce „Librus” oraz rozmowy indywidualne z rodzicem podczas konsultacji wg harmonogramu.

IX. Ustalenia końcowe

 1. Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.

 2. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

 3. Na podstawie programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawcy opracowują plan pracy wychowawcy na dany rok szkolny           z uwzględnieniem priorytetów wskazanych przez MEN oraz propozycji i wskazań wypracowanych w zespołach klasowych wspólnie      z rodzicami.

 4. Plan pracy wychowawcy podlega ewaluacji z wybranego obszaru przez wychowawcę na koniec każdego roku szkolnego.

 5. Wnioski z dokonanej ewaluacji, wskazania do dalszej pracy będą uwzględnione w kolejnym roku szkolnym w planie pracy wychowawcy.

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.09.2017r.                 Uchwała nr 10/2017

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu 29.09.2017r.                        Uchwała nr 1/2017