Regulamin rekrutacji w ZS nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022.

 

Nabór w formie elektronicznej do ZS nr 2 rozpocznie się od 17 maja : https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html   

 • Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

 • Uczniowie, którzy nie dostaną się do danej klasy mają prawo ubiegać się o przyjęcie do innej klasy w ramach danej szkoły bez ponownego przeliczania punktów, o ile będą jeszcze wolne miejsca.

 • W przypadku nieuzyskania przez kandydata wymaganej liczby punktów może on zostać przyjęty do danej klasy lub innej decyzją komisji rekrutacyjnej

  

II Liceum Ogólnokształcące

Technikum nr 2

 

przedmioty

punktowane

zawód

przedmioty

punktowane

grupa policyjno-prawna

język polski

matematyka

historia, geografia

Technik logistyk

język polski

język obcy

matematyka

geografia

   

Technik mechatronik

Technik automatyk

 

język polski

język obcy

matematyka

informatyka

 

     

Kandydat może otrzymać następującą liczbę punktów za oceny z punktowanych przedmiotów:

 • Stopień celujący – 18 punktów

 • Stopień bardzo dobry – 17 punktów

 • Stopień dobry – 14 punktów

 • Stopień dostateczny – 8 punktów

 • Stopień dopuszczający – 2 punkty

Dodatkowo punktowane będą świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, udział w olimpiadach, konkursach, zawodach oraz wolontariacie.

Wymagane dokumenty: podanie, zaświadczenie o wynikach egzaminu, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, dwa zdjęcia, wyniki badań lekarskich (technikum).

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

  

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 17 maja do 21 czerwca br. – termin na złożenie wniosku
 • od 25 czerwca – do 14  lipca br. – termin na uzupełnienie  wniosku  o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • od 25 czerwca br.  do 14 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do14 lipca br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.